logo

Stop de uitverkoop van de beschaving

Reacties

 


Heel fijn dat er een onafhankelijk initiatief komt om zaken als gezondheidszorg en het steeds verder aftakelen van beschaving aan de kaak te stellen.

Zelf erger ik mij zeer aan de huidige instelling dat iedereen een zelfstandig inkomen dient te verwerven. Neem nou dat initiatief om geld te stoppen in de "verzelfstandiging van de vrouw". Steek dit geld in een bijdrage aan ieder gezin waarin 1 van beide ouders de verzorging en opvoeding van de kinderen boven rijkdom en carriere stelt. Zorg ervoor dat onze kinderen weer opgevoed worden en niet overgelaten worden aan kinderopvang tot 12 jaar om vervolgens als puber (en wees eerlijk die zijn niet altijd even beschaafd) aan hun lot te worden overgelaten. De meeste vrouwen in Nederland zijn goed geschoold en hebben met hun man wel uitgemaakt of en wie er gaat werken. De kinderen van Nederland zijn degenen waar we ons zorgen over moeten maken. Zij krijgen niet alleen slecht onderwijs, maar worden ook nog aan hun lot overgelaten. Bij een deel zijn zelfs alle normen kwijt. Wekelijks lezen we in de krant dat er iemand is doodgeslagen of dat een zwangere vrouw in de buik is gestompt! Hier helpt geen politiemacht bij, dit is opvoeding. Maar zolang als men pas een leven kan opbouwen als tweeverdiener of als miljonair omdat het dagelijks onderhoud zo duur is, zal ieder kind in Nederland aan zijn lot zijn overgelaten.

Als ouder zijnde wil je je kind het beste geven, goed onderwijs een goede zorg, maar dit kan in Nederland alleen nog maar als je veel verdient. Een intelligent kind kan alleen nog zijn volle potentie gebruiken als zijn ouders veel verdienen, maar mist daarentegen wel de begeleiding van zijn ouders tijdens het opgroeien. Zij zijn immers aan het verdienen voor zijn toekomst.

S. Molman


De koning is klant
Doorgaans heerst hij over een rijk dat bestaat uit een paar ongenuanceerde fantasieën. Zolang hij bepaalt wat gedaan wordt met natuur, arbeid, geest en kapitaal raakt de wereld bedolven onder leuke wegwerpaanstekers, voetbal, quizzen, kant-en-klaar-maaltijden, charter-reizen en 0900-nummertjes.
Maar we mogen niet vergeten dat binnen deze samenlevingshiërarchie het de vrijheid is die helemaal bovenaan staat. Iedereen is koning. Wiens voorkeur uitgaat naar een boswandeling, documentaires, literatuur en natuurvoeding, hij zwaaie zijn scepter.
En mochten we aan deze vrijheid ten onder gaan, soit.

PS met hij wordt tevens zij bedoeld.

Paul Verhasselt


Het initiatief is goed, maar dan moet men wel tot de bodem willen gaan. Het initiatief lijdt nu onder politieke correctheid door voorbij te gaan aan het laisser faire bij de immigratie. Een dichtbevolkt land als Nederland had al veel eerder maatregelen moeten treffen a la Denemarken. Wij kunnen ons niet veroorloven de grote toestroom aan gezinsherenigers en asielzoekers hier op te nemen. Het huidig beleid en de uitvoering daarvan is een grote schijnvertoning. Vorig jaar was de bevolkingsaanwas wederom ver boven de 100.00 personen:we kunnen de groei van onze steden en autowegen nu al niet bijbenen, nog afgezien van de milieueffecten.

Johan van den Ende


Heb twee romans geschreven waarvan de inhoud wel op het manifest gebaseerd zou kunnen zijn. Resultaat? Een schijncontract bij DE ARBEIDERSPERS en een boycot bij andere uitgeverijen. Een auteur mag niet eens meer zijn of haar eigen werk bepalen. Dat is de taak van de redactie. Zelfs de literatuur in maakbaar geworden. Zelfs een erkend auteur moet zitten en pootjes geven. Mijn romans moeten speelser, romantischer. Kortom; meer seks, meer ruwe taal, meer soap! Langzamerhand begin ik gek te worden. Het contract bij de AP heb ik teruggestuurd. Mijn manuscripten mogen in de uitverkoop. Wie ze hebben wil die mag ze komen halen. Titels: De Sollicitanten en Bloedband. Mijn incasseringsvermogen heeft het nulpunt bereikt. We zijn al veel verder heen dan we vreesden!

Katinka Sliepenbeek
Eindhoven


Ik ben werkzaam in een verpleeghuis, al jaren ervaar ik dat ouderen en zij die voor hen zorgen geen poliek issue zijn. De uitverkoop is al jaren aan de gang en beschaving ver te zoeken. Zo gaan wij met onze ouderen om die afhankelijk zijn geworden door ouderdom of chronisch ziek zijn. Arcares, de vereniging van werkgevers, kan geen potje breken bij het ministerie van VWS in Den Haag. "vandaag blijft u in mevrouw, geen personeel om u eruit te halen", zomervakantie in een verpleeguis. Om 15.00 uur kan u weer naar toilet, meneer. Helaas bent u vandaag de eerste die klaar wordt gemaakt voor de nacht, het is 18.45 uur.

Natuurlijk mag er wat aan de wachtlijsten gebeuren, maar ondertussen hen die al in zorg zijn te laten verpieteren, is net zo schijnend als de beelden van de kinder tehuizen uit Roemenie of de psychiatrie in Griekenland. Stille leed voor ouderen die geen perspectief hebben, omdat we niet de beschaving hebben om dat niet toe te laten. En dan is het niet zo dat er geen personel te krijgen is. Mensen zat als de arbeidsomstandigheden maarnormaal / beschaafdzouden zijn. Dan komen colegae zo weer terug.
Helaas is daar geen geld voor. De laatste jaren alleen elk jaar bezuinigen, ondanks werkdruk gelden. Zalm weet het leuk te brengen; Geld toezeggen wat niet afgenomen kan worden (gebruik duren medicijnen, zodanige voorwaarden stellen, dat je er niet voor inaanmerking komt) en daar geld geven maar eerst dubbel halen. Of zoveel bureaucratie bij leveren dat ieder ander (ambtenarij, zorg en welzijn, ARBO diensten. gouvenanten. etc) er aan verdient maar in de verpleeghuiszorg geen cent binnen komt. Of zo weining dat je er niets mee kan en mag doen.

Waardeloos, de overheid.

Peter Meijer
Moordrecht


Het manifest "Stop de uitverkoop van de beschaving" is een oprisping van het slechte geweten dat door te veel westerse beschaafden wordt gekoesterd. Dit slechte geweten ("Als het ergens in land of wereld niet goed gaat, dan moeten daarvoor schuldigen zijn aan te wijzen. En die schuldigen, dat zijn wij zelf.") ondermijnt de westerse beschaving en maakt haar ontwapenend weerloos.

Een naïef vooruitgangsgeloof van de opstellers van het manifest ("het goede leven voor alle mensen als bereikbaar doel" en "een betere wereld als beschavingsideaal") wordt voorafgegaan door een al even naïef cultuurpessimisme in de vorm van een (aan-)klagerige opsomming van alles wat de hoofdschuldige kabinetten in Nederland hebben laten verschralen en verkommeren. De winst- en verlies-rekening die zij opmaken van enige decennia Nederlandse beschaving laat alleen maar rode cijfers zien. Met zulke boekhouders is elke beschaving weg te cijferen.

Zijn de opstellers van het manifest kloeke klokkenluiders, die de ogen van de door marktdenken verblinde politici en burgers openen? "Zie, de markt is niet het vliegwiel van de welvaart, maar een bedreiging van de beschaving!" Of zijn zij kortzichtige kankeraars, die niet bereid zijn de prijs te betalen van een doorgaande modernisering?

Vanwege de niet onder controle te brengen dynamiek van onoverzienbaar veel gelijktijdige veranderingen is de modernisering, als poging om een samenleving bij-de-tijd te houden, een experiment. De realisten, die hun verantwoordelijkheid nemen voor dit experiment, hopen dat het goede resultaten en wat vooruitgang brengt, maar verwachten tegelijk dat er ook tegenvallers te incasseren zijn. Zou het een gebrek aan incasseringsvermogen van cultuurpessimistische idealisten zijn dat zij er zo'n moeite mee hebben om te accepteren dat modernisering en mondialisering hun prijs hebben?

Zo is het niet realistisch om, als de mogelijkheden van de gezondheidszorg enorm toenemen, tegelijk te verwachten dat het organiseren en financieren van de vraag om al die mogelijkheden daarbij naadloos zal aansluiten.

Ook kunnen we niet honderdduizenden migrerende (semi-) analfabeten en geschoolde deskundigen in onze samenleving verwelkomen en tegelijk verwachten dat dit niet gepaard zal gaan met een verscherping van de tegenstelling rijk-arm binnen Nederland en tussen Nederland en de landen van herkomst.

En het is niet realistisch om de vernieuwing van het onderwijs (bijvoorbeeld door het stimuleren van zelfwerkzaamheid in een hoogwaardige electronische leeromgeving) toe te juichen en tegelijk te verwachten dat alle oudere docenten en alle luiere leerlingen zich daar gelukkig bij zullen voelen.

De opstellers van het manifest lijken er weinig oog voor te hebben dat tegenvallers als de bovengenoemde enerzijds onvoorzien, onbedoeld en tijdelijk, en anderzijds ook voorzien, ingecalculeerd en manmoedig geaccepteerd kunnen zijn.

Met hun overtrokken allarmisme doen zij geen recht aan enorm veel wat goed gaat in de Nederlandse samenleving dankzij de inzet van een grote meerderheid van integere, hard werkende burgers, die daarmee dagelijks "solidariteit, respect, zorgzaamheid, generositeit, saamhorigheid, verbondenheid en belangeloosheid" in praktijk brengen.

Het manifest overtuigt niet als pleidooi tegen "het markt-denken". De markt is niet alleen het uitwisselen van goederen en diensten, maar evengoed van contacten, ideeën, kunst en cultuur - en dat alles gestuurd door het principe van de wederkerigheid (en slechts zelden uitsluitend door het verwijtend door de opstellers opgevoerde principe van het eigenbelang). Juist dat principe van de wederkeringheid zorgt niet alleen voor het functioneren, maar ook voor het zichzelf corrigeren van de markt op kortere of langere termijn.

Ook is er niet één speler die het hele spel op de markt controleert of beheerst. Een moreel appèl op de overheid om zich te gaan gedragen alsof zij wel zo'n speler zou kunnen zijn, is dan ook misplaatst. Allereerst omdat het overwaarderen van de rol van één
van de partijen in het marktspel de werking van het principe van de wederkerigheid verstoort en het nemen van verantwoordelijkheid van de andere partijen ondermijnt.
In de tweede plaats omdat de overheden (politici en ambtenaren) evenwichtiger dan de opstellers van het manifest volgen in welke opzichten processen in de samenleving zich in gunstige of ongunstige zin ontwikkelen en het hun dagelijkse werk is deze ontwikkelingen waar mogelijk bij te sturen binnen de speelruimte die de kiezers en andere marktpartijen hen geven. Daarbij zal het beschavingsniveau van de overheden zich niet al te ver (kunnen) verheffen boven het beschavingsniveau van de democratie die zij dienen.
In de derde plaats is het morele karakter van het appèl misplaatst omdat in de moderne samenleving niet alleen sprake is van een scheiding tussen kerk en staat, maar evenzeer van een scheiding tussen moraal en staat, zodat de overheid de ruimte heeft voor het in praktijk brengen van een dubbele moraal. Want alleen dankzij een dubbele moraal kan een staat (of verband van staten) binnen haar grenzen de wederkerigheid waarborgen middels wetgeving en handhaving van wetten, en tegelijk met niets en niemand ontziende wreedheid haar beschaving beschermen tegen de haat van haar vijanden. Omdat alles van waarde weerloos en een beschaving zonder bescherming vroeg of laat uitgeteld is.

Het gevecht van de opstellers van het manifest tegen het rekenen, meten en wegen is een achterhoedegevecht. Afgezien van het feit dat de opstellers ook zelf rekenend, metend en wegend de overheid en de calculerende burgers de maat nemen, is het meetbaar maken van wat meetbaar is nu net een belangrijke verworvenheid van de moderniteit. Alleen dankzij meetbaarheid is ongerechtvaardigde ongelijkheid vast te stellen en zowel gefundeerd als gericht te bestrijden. De verzuchting dat "alles moet gemeten, ook wat niet te meten valt" en dat het nieuwe adagium zou zijn "wat niet meetbaar is, bestaat niet", wordt in het het manifest niet onderbouwd. Waarmee de opstellers de indruk wekken dat zij ten strijde zijn getrokken tegen de moderniteit zelf en haar beschaving. Zodat in de richting van de opstellers van het manifest de oproep mag luiden: Stop deze ondermijning van de moderne beschaving, want de beschaving zal modern zijn, of zij zal niet zijn.

Otto B. Wiersma, slaaf (althans, volgens het evangelie van Dorien Pessers te Groningen, december 2001)
Groningen


In de bijlage een verhaal dat spontaan in mij opkwam, juist omdat ik hier momenteel ook veel mee bezig ben.

Leo Grimberg
Groningen


Ik ben het van harte eens met de totaalanalyse die het manifest maakt.
Wel moet mij van het hart dat op onderdelen het manifest een populistische trekjes vertoont. Bijvoorbeeld internationale inkomensongelijkheid ophangen aan de extreme voetbalsalarissen. Flauw en niet echt maatgevend. Hier zou een statistisch gegeven als "x procent van de wereldbevolking beschikt over y procent van 's werelds inkomen; z procent onder de armoedegrens etc. beter op zijn plaats zijn. Zeker op een website, waar dit in lagen kan, is het mogelijk dit soort onderbouwing te bieden zonder een onleesbaar, overdreven academisch document te produceren.
Verder zou een bewering "Uit onderzoek blijkt dat slechts een kleine minderheid van alle overnames en fusies leidt tot economische meerwaarde" vergezeld moeten worden van een verwijzing: welke onderzoeken dan wel? Ook hier geldt: zonder zo'n verwijzing is een dergelijke bewering populistisch. Ik ben zelfs voor een verbod op dit soort beweringen zonder onderbouwing. Nou ja, niet een wettelijk verbod, maar een fatsoensnorm.
Overigens wens ik u veel succes met uw initiatief.

Met vriendelijke groet | Yours sincerely
Bert Ernste


Vandaag viel het krantje 'Stop...' op onze deurmat. Bijna met de reclamekrantjes weggegooid totdat ik de kop snelde. Tekst gelezen, site opgezocht, manifest nogmaals gelezen. Mijn moeder zat net mijn tweeling eten te geven. "Moet je eens lezen mam, goed initiatief joh, zullen we deze week naar het debat gaan?" Mijn moeder: "He, ze verwoorden precies hoe ik erover denk". Ikzelf moest meteen ook denken aan het 'Verdrag van Noordwijk', initiatief van het eigenwijze opinietijdschrift Ode. Deze krachten moeten gebundeld worden. Ik zou een bijdrage moeten leveren. Alleen wanneer? Zoals velen heb ik ook een drukke baan en drie kinderen. Nauwelijks tijd voor wat dan ook. Ik heb nu andere prioriteiten maar ik onderken het belang van de omwenteling. Niet in de laaste plaats voor de toekomst van mijn eigen zonen. Ik wil dus graag mijn waardering uitspreken voor de initiatiefnemers van 'Stop..'. Ik steun het manifest en lever in mijn eigen omgeving een bijdrage aan het op gang brengen van de discussie over wat in het leven nu echt belangrijk is. En ik ga morgenavond naar het debat in Groningen.

Pauline Schueler
Groningen


Ik ben het volmondig eens met de doelstellingen van uw stichting. Een waardevol en broodnodig initiatief.

Wat ik (als anti-globalist en kritisch volger van de WTO-onderhandelingen) vooral nog mis, is meer aandacht voor het destructieve neoliberaal gekleurde beleid van de EU; dus zeker ook voor datgene wat onder de WTO-paraplu nog geïmplementeerd gaat worden. Dit proces wordt nu voornamelijk aangestuurd door grote multinationals en hun lobbynetwerken en onttrekt zich daarmee volledig aan het Nederlandse zicht en aan effectieve democratische controle. Dat is een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Je hierin verdiepen betekent wat mij betreft ook je rekenschap geven van het onherstelbare leed dat reeds in tientallen landen in het Zuiden is veroorzaakt, door het neoliberale wanbeleid van Wereldbank, IMF en WTO sinds de jaren 80. Dus nog afgezien van de verpaupering en marginalisatie die in de toekomst nog veroorzaakt gaat worden in het Zuiden, wanneer de huidige koers wordt doorgezet. In principe geldt het gevaar van uitsluiting en marginalisatie voor iedereen die niet genoeg geld en/of invloed heeft om
politieke en economische macht uit te oefenen; dus voor zeker 80% van de wereldbevolking. Dit lot bedreigt nadrukkelijk ook de zwakkeren in onze eigen samenleving.

Ik roep iedereen daarom op – ook de vaak gemakzuchtige Nederlandse media – om kritisch de besluitvorming in Brussel over economische en monetaire zaken te volgen. En verder de vinger aan de pols te houden mbt de eenzijdige, ondemocratisch vastgestelde WTO-agenda en de vaak zeer onwenselijke gevolgen voor derde wereld, milieu, arbeidsrechten, gezondheid en de vergroting van de kloof tussen arm en rijk.

Met ons allen kunnen we immers het proces nog aanmerkelijk bijsturen.

Ger Bosma (drs. niet-Westerse geschiedenis)
Groningen


Ik ben het eens met de problemen die gesignaleerd worden in het manifest. De grote vraag is – en dat mis ik in het hele verhaal – wat mogelijke altenatieven zijn.
Hoe vorm je een samenleving om?
Van de leidende klasse valt wat dat betreft niet veel te verwachten, want zij zijn degenen die het meest wel varen bij de zegeningen van de vrije markt economie. Politici spreken al lang niet meer vanuit idealen (een enkeling daargelaten) maar vanuit pragmatische en/of partijpolitieke overwegingen.
Rest niets anders dan steun verwerven bij brede lagen van de bevolking. Da's een lastige zaak, omdat het de laatste jaren betrekkelijk rustig is. De economie draait rustig door (da's een mooie slogan, trouwens), we hebben ons natje en ons droogje en ach.....'t zou wat.
Nu zitten we natuurlijk met de schokgolf van 11 september en ik heb de indruk dat de gebeurtenissen van die dag toch velen aan het denken hebben gezet. Hoe wrang het ook klinkt, misschien is een schok van die grote het enige wat mensen in een decadente samenleving als de onze in grote getale in beweging zou kunnen zetten; en misschien is dit in dat verband een goed moment om aan de bel te trekken.

Ik maak me grote zorgen om de toekomst.Niets wijst erop dat er bij de eerstvolgende verkiezingen grote verschuivingen in het stemgedrag plaats zullen vinden. En nog vier jaar in de trant van paars – en zeker in europees verband – kan meer kapot maken dan ik zou willen.

Marten de Wind
Enschede


Ik ben het er roerend mee eens. Het wordt steeds gekker. Nu moet ookde gezondheidzorg al vrije markt worden. Ik moet er niet aan denken. Al die privatisering van publieke functies, het is een groot fiasco gebleken. Ik hoop maar dat het tij nog te keren is want de markt krijgt steeds meer macht, kijk maar naar die hele bouwfraude-shit. met een schikking komen ze er maar mooi van af. En het wordt nog geaccepteerd ook.

Arjen Faber
Groningen


Een beter wereld begint bij jezelf. Een waarheid als een koe, maar nooit meer waar dan in deze tijd. Als iederéén nu meedoet, zou het toch moeten lukken??

Thamar Vlaanderen
Nijmegen


Eindelijk wordt opgestaan tegen de verloedering en verpaupering van de samenleving die, als we niet oppassen, ons uiteindelijk ten gronde zullen richten. Wat blijft over van een samenleving zonder sociaal cement en een identiteitsgevoel? Niet veel naar mijn mening...
De geschiedennis (Oudheid) leert dat beschaving bewaakt moet worden en geen gegeven lineair proces is. Laten we zuinig zijn op ons collectief kapitaal in de vorm van onze cultuur en gemeenschap!

Dhr/mw. Hoornweg
Rotterdam


Buitengewoon schokkend het zo zwart op wit te zien. Dit moet redelijke welwillende mensen toch doen ontwaken. Kennelijk hebben we het in onze zogenaamde christelijke beschaving aardig uit de klauwen laten lopen. Ik kan alleen maar hopen dat er politiek gereageerd wordt door de kiezers, door te kiezen voor beschaving en tolerantie die ook daadwerkelijk hout snijdt. Succes met de benodigde actie.

Benno van de Pas
Papendrecht


Uit wat in Amerika is gebeurd is weer gebleken, dat privatisering niet goed is. Als winst belangrijker wordt dan veiligheid, gezondheidszorg, bruikbaar openbaar vervoer, enz. dan is het einde zoek.

In het 8-uur journaal van maandag 17 september hoorde ik iets over privatisering. Dat heb ik uitgetypt:

De nieuwslezer:
In de VS is na de aanslagen een discussie begonnen over de veiligheid op luchthavens. Moet de overheid die veiligheid garanderen of moet de beveiliging in handen blijven van particuliere bedriven, zoals daar nu het geval is.
Ook in Nederland is een wetswijziging in de maak om de taken van de koninklijke marechaussee op Schiphol te verminderen. De luchthaven zelf gaat een grotere rol spelen. Zo'n privatisering van de beveiliging is volgens de Amerikaanse Vakbond voor Veiligheidspersoneel na de tragedie in New York en Washington een achterhaald concept.

Een woordvoerder van de Internationale Vakbond zei (in de ondertiteling):
Het lijkt erop alsof jullie dezelfde weg gaan als wij. En dat is niet de goede. Privatiseren is hier in de mode net als bij jullie en in andere
landen. Met essentiele zaken zoals veiligheid moeten we erg voorzichtig zijn. Bedrijven willen winst maken en leveren niet altijd kwaliteit. Hier in de VS is de laatste dagen een stevige discussie gaande. Misschien moeten beveiligingsmensen op vliegvelden in overheidsdienst komen. Er hoeft geen winst gemaakt te worden en daardoor kunnen ze betere kwaliteit leveren.

Inge Balm
Den Haag


Ik heb het manifest met grote interesse gelezen, en kan me inhoudelijk behoorlijk goed kan vinden in de bezorgdheden van de schrijvers. Ik ben bezig met een studie naar de veranderingen die zich sinds de industriële revolutie hebben voltrokken, met name in West-Europa, en de invloed die dit heeft op het zelf concept. Dit is onderdeel van mijn afstuderen aan de Universtiteit van Amsterdam. Voor mijn onderzoek ben ik op zoek naar soortgelijke initiatieven als 'stop de uitverkoop van de beschaving' die ongeveer 150 tot 100 jaar geleden bestonden/werden opgericht? Kan iemand me daar meer informatie over geven? BVD

Lenneke Overeem
Amsterdam


Ik vind het een heel goed initiatief maar denk ook vooral aan "de uitverkoop van de beschaving" op kleinschaliger niveau, bijvoorbeeld op straat, in het verkeer, in de buurt, familie & gezin.Op dit niveau beginnnen namenlijk de ergernissen van ons dagelijks bestaan in Nederland. Ik hoop dat het manifest hier ook oog voor heeft m.n. de normvervaging en dus "morele uitverkoop" van de samenleving.

Saskia Kunkels
Kerkrade


Met de apocalyptische beelden van 11 september nog op mijn netvlies vraag ik me af of de tweedeling in de samenleving niet al zo ver gevorderd is dat diegenen die zorgen voor de vervaging van de normen door een dergelijk manifest niet meer bereikt worden. Desondanks geeft het initiatief op hetzelfde moment juist die mensen die zich ernstige zorgen maken in ieder geval de bevestiging dat ze niet alleen staan. Alleen daarom al in ieder geval doorgaan!

Co Stempher
Deventer


Ik vind dit een prima initiatief en word graag op de hoogte gehouden over het vervolg

Ruud Lamers
Heemstede


Mee eens, wat anders moet ik nog zeggen? Gelukkig zijn er meer mensen die zich zorgen maken. Als we nu samen weer anderen kunnen bereiken, wordt er vast wel enig resultaat geboekt, toch? Ik zou graag op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en bied aan mee te helpen indien dit nodig is.

Dorien van Veelen
Eindhoven


De "Stichting Stop de uitverkoop van de beschaving" is een wandelend paradox. Het motto "Stop de uitverkoop van de beschaving" omhelst een conservatisme dat als zodanig elke daadwerkelijke oplossing het liefst in de verdachtenbank zet als zijnde ongewenste vooruitgang. Wie speelt dan voor wijze rechter? Dat het publieke debat voor wijze rechter speelt is ijdele hoop. Het paradoxale van de betreffende beweging is nogmaals gebleken uit de openbare discussie die onlangs in Amsterdam gehouden is naar aanleiding van het Manifest welke dat motto voert. Belaagd door een verhuld conservatisme verliep de discussie als een "salonfähige" tijdspassering waarvan men huiswaarts keert met het voldane gevoel dat bij beschaving hoort. Geen enkele verdachtmaking die herinnerde aan de rechtspleging waarvoor men bijeen was. De werkelijkheid waarmee de aldaar verzamelde of elders vertoevende aanhangers van het motto de confrontatie menen aan te gaan is met het beschavingsgevoel geheel in strijd. Dat gevoel vertolkt de gestreden strijd om het bestaan. Maar dan gaat het om de physieke belagingen van het bestaan. Deze zijn gelukkig overwonnen, dank zij, ruiterlijk toegegeven, de kapitalistische vrije-markt economie. De huidige sociale of culturele belagingen van het bestaan, waartoe de bijwerkingen behoren van de economie zoals deze vandaag marktmechanistisch functioneert, geven er blijk van dat de strijd om het bestaan nog lang niet uitgestreden is. En hier komt de kwestie van "vooruitgang" om de hoek kijken. Hier kan het paradox toeslaan met alle gevolgen van dien. In mijn vorige reactie op het Manifest heb ik met een zinspeling op "de brug over een rivier die gebouwd moet worden" mijn verontrusting laten doorschemeren over het gevaar dat het paradoxale het wint van de werkelijkheid van "nog te strijden strijd om het bestaan". Ik moet zeggen dat de ontwikkelingen bij de Stichting, de reacties op het Manifest meegerekend, tot dusver deze verontrusting alleen maar lijken te bevestigen. Opgepast dus!

Aug J. van Eick
Soest


Het in naam van het poldermodel creëren van verborgen werkloosheid op kosten van de Europese (dus ook de de Nederlandse) belastingbetaler, terwijl er tegelijkertijd sprake is van krapte op de serieuze arbeidsmarkt(tekort aan conducteurs, machinisten bij NS, verpleegkundigen in de gezondheidszorg, bouwvakkers, havenwerknemers) is zelfbedrog en is slechts 1 onderdeel van hoe deze beschaving in de uitverkoop gedaan wordt!!!!!

Jos Dullaard
Schiedam


Zolang er mensen zijn die kritisch zijn en kritiek (durven te) uiten is er hoop. De tomeloze kapitalistische expansie stemt mij dikwijls somber,in ieder geval zeer bezorgd.Ik steun het manifest. Eens gaan ogen open...laat het niet te laat zijn.

Bas Steman
Wiesel


Ik kan niet anders dan de volgende quote loslaten op het debat dat jullie terecht entameren:
"Ik geef toe: de mens is een uitermate creatief wezen, ertoe voorbeschikt, bewust een doel na te streven en ingenieurskunst te beoefenen, dat wil zeggen zich altijd weer opnieuw een weg te banen, waar ook maar naartoe. Maar misschien komt het juist wel daarom, dat hij soms omwegen wil maken, voorbestemd als hij is, deze weg te banen, en misschien ook wel doordat, hoe dom de spontane man-van-de-daad over het algemeen ook moge zijn, toch soms de gedachte wel eens bij hem opkomt, dat de weg klaarblijkelijk altijd zo maar ergens naartoe gaat en dat het er niet zoveel toe doet, waarheen hij leidt, als hij maar érgens heen leidt en als het nette kind zich maar niet, met de verontachtzaming van alle ingenieurskunst, aan verderfelijke lediggang overgeeft die, zoals men weet, des duivels oorkussen is. De mens houdt ervan, iets te maken en wegen aan te leggen, dat is buiten kijf. Maar waarom houdt hij ook zo hartstochtelijk veel van verwoesting en chaos? Legt u me dat eens uit!
Doch daarover wil ik zelf graag een paar woorden ten beste geven. Zou het niet zo zijn, dat hij zoveel houdt van verwoesting en chaos (want het is onbetwistbaar dat hij daar erg verzot op is, dat is nu eenmaal zo), omdat hij zelf instinctief bang is, zijn doel te bereiken en het opgezette gebouw te voltooien? Wat weet u ervan, misschien wil hij dat gebouw alleen maar graag in de verte zien, maar in het geheel niet van dichtbij; misschien trekt hem alleen maar het bouwen aan, maar verlangt hij er niet in te wonen, maar geeft hij het net zo lief prijs aux animaux domestiques, namelijk: mieren, schapen etc. etc. Want mieren hebben een geheel andere smaak. Zij bezitten een wondermooi gebouw in die geest, dat de eeuwen zal trotseren - de mierenhoop. Met een mierenhoop zijn de achtenswaardige mieren begonnen, met een mierenhoop zullen ze waarschijnlijk ook eindigen, hetgeen een groot compliment betekent voor hun doorzettingsvermogen en degelijkheid. Maar de mens is een lichtzinnig en ondankbaar creatuur en bemint, gelijk een schaker, misschien alleen maar de inspanning tot het doel, terwijl dat doel zelf hem koud laat. En wie weet (niemand kan het garanderen) of misschien niet het enige doel, dat de mensheid op aarde nastreeft, slechts dat onophoudelijke streven is - het leven op zichzelf, en niet een speciaal eind-doel, dat trouwens niets anders kan zijn dan twee-maal-twee-is-vier, dus een formule, want twee-maal-twee-is-vier is geen leven meer, heren, maar het begin van de dood. In elk geval schijnt de mens altijd bang te zijn geweest voor dat twee-maal-twee-is-vier, en ik ben het nog steeds. Laten we aannemen dat de mens alleen maar actief is om dat twee-maal-twee-is-vier na te streven, maar - zwaar bevreesd schijnt te zijn, het te verwezenlijken, het oogmerk inderdaad te bereiken. Hij voelt immers, dat, als hij het vindt, hij niets meer te zoeken zal hebben; maar waar moet de mens naartoe? Zoveel is zeker dat men hem altoos min of meer onbeholpen ziet doen als hij zo'n doel nabij is gekomen. Van het streven houdt hij, maar van het bereiken eigenlijk niet helemaal, hetgeen natuurlijk zeer vermakelijk is. Kortom, de mens is een komiek wezen; en in dit alles licht blijkbaar een enorme grap besloten. Maar het twe-maal-twee-is-vier is altijd iets bij uistek ongenietbaars. Twee-maal-twee-is-vier, dat is, volgens mijn mening, niet anders dan een onbeschaamdheid, heren. Twee-maal-twee-is-vier is iets dat pedant om zich heen kijkt, midden op ons pad staat, handen in de zij, en spuwt. Ik ben het ermee eens, dat twee-maal-twee-is-vier een voortreffelijk ding is; maar als we toch aan het aanprijzen zijn, laat dan gezegd wezen dat twee-maal-twee-is-vijf soms ook een alleraardigst artikeltje is."
Dostojewski, Aantekeningen uit het Ondergrondse

Het is de zoektocht naar balans tussen symptoombestrijding versus oorzakelijkheid; in die zin kan ik me vinden in de woorden van Bram Vermeulen. Baanbrekend zou de gang van de mensensoort zijn indien zij verkiest het pad van twee-maal-twee-is-vijf te bewandelen.

Jeroen Douglas


Ik steun deze actie van harte.

Maurits van Huystee
Bussum


Prima initiatief, dat ik van harte ondersteun! Meer mensen zouden zich voor dit soort tegengeluiden sterk moeten maken, want het weten en het ongenoegen is er wel bij veel mensen, maar wie doet er wat aan?

Mirre Bots, journaliste
Nijmegen


In het kort: Ik ben het eens met uw stelling dat onze samenleving in rap tempo verloedert. Ik erger me er dagelijks aan. Maar over de oorzaken zijn we het oneens. Ook uw uitleg van T.S. Elliot is niet geheel in
overeenstemming met wat ik erin lees.

Ik wens u oprecht veel succes met uw streven om de betonrot een halt toe te
roepen.

Bijgevoegd een uitgebreidere reactie.

G.J.H. Jørgensen,
Hardenberg


Ik lees dit manifest op zaterdag 21 juli 2001, de 2e dag van de G8 in Genua. De gedachte van het manifest is ook terug te vinden bij de jongeren die daar protesteren. Het manifest staat dus niet op zichzelf en blijft geen krachteloos pamflet. Er is mondiaal een geweldige tegenbeweging aan het groeien. Apathie en sinisme worden doorbroken. Het geeft mij een enorm gevoel van vertrouwen dat we die 'uitverkoop van de beschaving' niet lijdzaam af zitten te wachten. Prachtig! Het heeft weer zin om de straat op te gaan! Het heeft zin om, zoals jullie met dit manifest en die demonstranten daar in Genua, uit te schreeuwen dat wij niet leven voor de economie en de weelde van slechts een klein deel van de wereldbevolking, maar dat de economie ten dienste moet staan van het welzijn van alle mensen en dat een gezonde economie alleen een economie kan zijn als die hand in nand gaat met het in stand houden van een gezond milieu.

Floris van Mens
De Bilt


Ik draag het Manifest een warm hart toe!

Simon van Dreumel
Groesbeek


Tot mijn grote verbazing zag ik Wouter van Dieren als samensteller van het manifest staan. Deze man is adviseur van de zo onder vuur liggende biotechmultinational Monsanto. Met patenten en zogenaamde terminator-genen privatiseert Monsanto genetische bronnen in de landbouw.
Verder bevalt mij aan Van Dieren niet dat hij op het RTL4 journaal zei dat de wereldbevolking teruggebracht mpoet worden tot 4 miljard. Is dat beschaving????
Armoede en milieuschade zijn toch gevolgen van economische hebzucht en kapitalisme en niet van ' te veel' mensen????

Jeroen Breekveldt
Wageningen


Geweldig dat er eindelijk openlijk nagedacht wordt over dingen die ons allen zouden moeten raken!
De discussie op gang brengen is een ding, de discussie op gang houden is een wezenlijk noodzakelijk vervolg.

DE maatschappij, DE politiek en DE overheid bestaan niet. Dit zijn allemaal reificaties (beelden) die het ons makkelijker maken om in hokjes te denken, om ergens een sticker op te plakken. Laten we beginnen daarmee te stoppen en alle individuen te vragen om na te denken over de rol die je als persoon zelf speelt in deze ontwikkeling. Laten we met elkaar de discussie op gang houden en nadenken over hoe we de dingen anders aan kunnen pakken. Alleen zeggen dat dit niet werkt is geen optie... dat is zeuren!
Ik wil graag nadenken over hoe we verder kunnen, met elkaar!
Ik wil graag mijn eigen ingeslopen maatschappelijke (denk- en doe-) fouten onder de loep nemen en veranderen.
Ik doe mee!

Nieske Oosterbeek
Gouda


Het ontstaan van kapitalisme en de verdwijning ervan is altijd een golfbeweging.

Als je in de geschiedenis kijkt zijn er vele voorbeelden van beschavingen die dan wel op handel dan wel op moraal lopen. Niet alleen ons eigen land, maar ook andere landen. Kijk naar Spanje, eens een welvarende wereldmacht, met een economie om u tegen te zeggen, kreeg op een gegeven moment een flink pak slaag door een nieuwe werelmacht, Nederland, die op haar beurt weer een flink pak slaag kreeg toen wanbeleid (en natuurlijk jaloezie in Frankrijk en Engeland) ervoor zorgde dat het commerciele imperium ineenstortte. Dit gaf England de kans op haar beurt weer een grootmacht te worden, alsook daarna de beurt viel aan Amerika. Amerika in deze tijd kan er donder op zeggen dat ze ineenstorten, geen beschaving houdt het uit te draaien op oppervlakkigheid en kapitalisme alleen. Veel geld is veel macht en veel macht is veel vijanden. En veel vijanden betekent veel doen aan bescherming tegen vijanden, waardoor er nog meer vijanden worden gecreeerd en je uiteindelijk de macht ontnomen gaat worden. Zoals met Spanje gebeurd is, zoals met Nederland gebeurd is, zoals eigenlijk ook met Engeland gebeurd is (maar hun piek is nog iets te kort geleden) en tal van Aziatische landen kennen hetzelfde. Je ziet ook op microniveau dat dit werkt, de IT business krijgt een sterke impuls omdat het nieuw is (je moet nooit denken in jaren, denk liever in decennia of eeuwen als je macrotrends in geschiedenis wilt zien), maar nu zie je al het ineenstorten van veel IT bedrijven, het nieuwe is eraf. Men interesseert het niet meer. Maar let wel , interesse voor geld blijft er alleen als je het slecht hebt, en zicht kunt hebben op meer, als je alles al hebt, en je leeft in grote luxe (en dat doen we toch in Nederland nog steeds, ook al is de gouden eeuw al lang achter ons en hebben we beroerde eeuwen gehad), dan interesseert je dat geld niet meer zo erg, en hoef je niet perse alles te doen om geld te krijgen. Als er dan mensen uitgebuit moeten worden zodat bedrijven toch winsten te behalen, gaan mensen zich daaraan opeens wel ergeren. Ze gaan zich er dan tegen verzetten., waardoor de commerciele beschaving uiteindelijk de das wordt omgedaan. Moraal is op dat moment weer belangrijker. Totdat men daar weer zat van is, en men vrije handel en veel geld wel interessant vindt. Totdat moraal weer belangrijker wordt.

Een belangrijke oorzaak voor cyclische trends in de geschiedenis is naar mijn mening A. onwetendheid van mensen ten aanzien van die geschiedenis B. het Oostindisch geheugen van mensen en C. het cyclische karakter van de hormoonhuishouding van mensen dat hun humeur grotendeels bepaald. Kijken we nog even naar de huidige wereld:


Vriendschapspact Rusland en China (feit) - Europa Een (feit) - Azie stabiel (wordt feit) - Kyoto akkoord zonder Amerika (feit) -> Amerika in isolement (dreigt al feit) -> Amerika ontmachtigd -> Amerika meer tijd om stapelende interne problemen op te lossen -> Nieuwe wereldleider.

M.W. Zuurman
Groningen


Ik ben er al jaren van overtuigd dat alles om macht en geld draait. De beschaving is in de uitverkoop. Sterker nog, de beschaving is bijzonder ver te zoeken.
Met de MKZ-crisis is mij dat extra duidelijk geworden. Hoe is het mogelijk dat er zonder pardon dieren worden vernietigd en mensen worden bedreigd en monddood gemaakt? En dat alles om het "grote geld" ! Ik heb van dichtbij erg veel gezien en gehoord. Het is onvoorstelbaar dat dit soort praktijken in een "democratisch" land voorkomen.
En welke onrechtvaardigheden zullen er dan nog meer plaatsvinden.
Neen, ik schaam mij diep om in zo'n land te leven.
Het vertrouwen in de media is voor mij ook diep gedaald. Ik ervaar nu wat je vooral NIET kranten leest en op het nieuws ziet en waar de Nederlandse burger onwetend van wordt gehouden. De media lijkt alleen geinteresseerd als ze kunnen scoren. Soaps, geweld, liefdesperikelen, beursberichten etc. leveren kijkcijfers op.
De politiek, de mensen achter het bureau, weten zogenaamd wel wat goed is voor de burgers. En onderschat de invloed van de multinationals niet!
En dan de Europese eenwording. De politiek staat dan nog verder van de burgers af. En ook hier gaat het weer om geld en macht. De Nederlanders kregen geen kans om door middel van een referendum hun stem in deze eenwording te laten horen.
Het vertrouwen in de politiek is voor mij sterk gedaald. Welke partij gaat nog echt ergens voor? Zelfs de PvdA laat de minderbedeelden in de steek. Topsalarissen rijzen de pan uit, terwijl de gewone arbeider moet inleveren!
En dan de privatisering. Basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld vervoer en zorg behoren tot het publieke terrein. Maar zelfs de PvdA ondersteunt ook hier de marktwerking!
De idealen van een partij en de strijd hiervoor zijn weg.
De verschillen tussen met name de regeringspartijen zijn sterk vervaagd.
Zodra een oppositiepartij in de regering komt, lijken de beginselen van een partij ondergeschikt aan de macht van het meeregeren.
Ik ben bang voor de toekomst. Ook al verdwijnt paars en komt er een linkse coalitie, ik blijf sceptisch.
Ik hoop ooit nog een grote tegenbeweging mee te maken zoals in de jaren zestig.
Dit manifest is daarvan een begin. Ik ondersteun het dan ook van harte met mijn handtekening.
Wel ben ik van mening dat het manifest toegankelijker moet worden gemaakt voor een groter publiek door het flink in te korten en minder lange zinnen te gebruiken.

Marianne van den Engel
Zwartebroek


Als bijlage mijn reactie op uw reactie.

Bram Vermeulen
Oudendijk


Het manifest komt uit een goed hart, daar twijfel ik niet aan. Maar is de absolute meerderheid van de bevolking niet gewoon onwetend, ongeïnteresseerd en vooral egoïstisch? Als de problemen 'ons' werkelijk aan het hart zouden gaan, lieten 'we' dat wel doorschemeren in het stemgedrag, toch? In de peilingen staat de VVD echter weer bovenaan.

Ik vrees dat de meeste mensen liever in een mooie auto door een vervuild milieu rijden, dan fietsen of lopen door een schone wereld. (Een troost: we hebben een ruime keus uit honderden merken luchtverfrissers in prachtige, kleurrijke plastieke verpakkingen.)

Je moet dus meer doen dan een brave stichting in het leven roepen. Kortom: schop eens wat herrie, als je werkelijk wat wil veranderen, en niet alleen je geweten wil profileren. Met de plichtmatige handtekeningenacties, buttons, ingezonden brieven, nutteloze kamervragen, manifesten en andere klaagzangen krijg je de aandacht niet. Een elite reageert even, maar een massale maatschappelijke beweging krijgen jullie zo echt niet van de grond.

De algemene desinteresse is dus deels een voortvloeisel van jullie methode om oppositie te voeren. Zolang je de tomaat als symbool gebruikt, maar niet werkelijk gooit, zullen de meeste mensen niet eens opkijken.
Ook jullie hebben een keuze: of je gaat werkelijk de barricade op, of je zingt nog maar eens: "Arbeider, dat heb je er nou van". Maar hoe groot is jullie engagement nou werkelijk?

B. Vincent


Prachtig initiatief, al denk ik dat in Vlaanderen (België, weet je, dat wat duffe land) eveneens mensen geïnteresseerd zijn. "Stop ..." kan niet om het verzamelen van ideetjes gaan binnen de landsgrenzen, wat het beeld van de oude Onan zou oproepen.

Rob Maeseele
Zedelgem


In het grijze verleden zo'n 5000 jaar geleden deed zich hetzelfde voor. Het was kommer en kwel in de Indusvallei. De oude wijzen maakten zich ernstig zorgen over de gang van zaken in de stadstaten en wilden daar graag verandering in aanbrengen. Ze trokken toen naar de heuvels van de Himalaya en mediteren gezamenlijk lange tijd. Door Brahman de scheppende kracht van het universum werd toen de kennis van het leven ofwel ayurveda in 100.000 verzen doorgegeven aan de zieners, de 'rishi's'. Die pakten het op en verspreidden het onder de mensen. En die kennis is ook vandaag nog actueel, simpel omdat die kennis universeel is en in ieder bewustzijn ligt opgeslagen. Bestudeer dus de oudste literatuur van de wereld, de veda's, herken en laat het los op deze tijd.

Ivy
Abcoude


Een fantastisch initiatief waar ik helemaal achter sta.
Veel vragen over hoe dan (het is immers zo overweldigend wat er nationaal/mondiaal gebeurt), adviezen om bij jezelf beginnen (is dat niet te klein/kneuterig?) Misschien is er een tussenniveau, waar iets meer kans op succes bestaat, bijvoorbeeld dat van de gemeente. Als je ziet wat een lachertje 'inspraak' is in de meeste gemeenten, als je daarbij ook nog hoort dat de een of andere commissie serieus adviseert om de beslissingsbevoegdheid van gemeenteraden – hoe krakkemikkig ook – maar helemaal af te nemen en daar een regentendom van burgemeester en wethouders voor in de plaats te stellen, dan denk ik: laten we eens dwars voor onze eigen gemeente gaan liggen en eisen dat we mee kunnen denken en beslissen over belangrijke zaken die de hele gemeenschap aangaan.
Want het zijn niet alleen overheden (plaatselijk, landelijk of wat dan ook) en bedrijven die het allemaal fout doen, maar ook de burgers die achteroverleunen in hun luie stoel, kankeren op feestjes en vervolgens h-e-l-e-m-a-a-l n-i-e-t-s doen.

Mia van Boxtel
Sint-Oedenrode


Ik ben positief het enige dat ik mis is de balans en oplossingen voor het probleem dat met non profit organisaties ontstaat n.l. de organisatie cultuur. Daar waar je niet door een markt wordt afgerekend op je prestaties product en kostprijs ontstaan inzichzelf gekeerde organisaties die een te positief zelfbeeld kunnen en zullen ontwikkelen. Dit heeft het verleden wel uitgewezen. Hoe blijf je scherp Als je niet failliet kunt gaan en geen concurrenten hebt waar je klanten naar toe kunnen. Hoe leid je dergelijke organisaties? De aard van de mensen verander je nu eenmaal niet zomaar.

G.J. Heerens
Schoonhoven

Lees meer (eerdere) reacties | Veel voorkomende vragen | Reageer ook op het manifest!